Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Trak pen OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Trak pen OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Trak pen OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete vastutav töötleja on Trak pen OÜ Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

 • Postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada;
 • Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada Trak pen OÜ e-poe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis:

Trak pen OÜ võib koguda järgmiseid andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 • isikukood/registrikood;
 • elukoht/asukoht;
 • arveldusarve;
 • kontaktandmed;
 • tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
 • harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);
 • kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud Trak pen OÜle sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, sh on Trak pen OÜl õigus salvestada kõiki kliendi poolt sidevahendite teel antud korraldusi.

Mobiilirakenduses parema kasutajakogemuse saamiseks töötleb Trak pen OÜ järgnevaid andmeid:

 • ligipääs failidele on vajalik e-raamatute lugemise võimaldamiseks;
 • ligipääs kaamerale ISBNi/EANi (triipkoodi) skanneri kasutamiseks;
 • wifi-ühenduse kontroll;
 • ligipääs asukohale.

Seaduses sätestatud alustel on Trak pen OÜl õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Trak pen OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

 • täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb:
  – lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
  – juriidilise kohustuse täitmisel;
  – Trak pen OÜ õigustatud huvil.
 • osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat, mis põhineb:

– kliendi nõusolekul;
– Trak pen OÜ õigustatud huvil täiustada Trak pen OÜ teenuseid ja tooteid;
-parandada kliendi kasutajakogemust ja arendada uusi tooteid ning teenuseid.

 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), mis põhineb:

– Kliendi nõusolekul;
– lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil; 
– juriidilise kohustuse täitmisel;
– Trak pen OÜ õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida Trak pen OÜ teenuste ning toodete väärkasutamist või õigusvastast kasutamist.

 • täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis põhineb:
  – lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
  – juriidilise kohustuse täitmisel;
  – Trak pen OÜ õigustatud huvil usaldusväärseks riskijuhtimiseks ja äriühingu üldjuhtimiseks.

Millistel juhtudel Trak pen OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega ja telefoniküsitluse teenust osutavate firmadega on Trak pen OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kes on Kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Kus töödeldakse kliendiandmeid?

Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.

Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Asjakohane kaitsemeede on:

 • kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;
 • väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;
 • vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

Kuidas kasutab Trak pen OÜ kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Trak pen OÜ saadab klientidele Trak pen OÜ pakkumisi. Samuti edastatakse klientidele pakkumisi, mille on teinud Trak pen OÜ poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kuidas kasutab Trak pen OÜ profiilianalüüsi personaalsete pakkumiste tegemiseks?

Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid, elukohta. Profiilianalüüsi kasutatakse turunduse eesmärgil, mis põhineb Trak pen OÜ õigustatud huvil, lepingu täitmisel või kliendi nõusolekul.

Trak pen OÜ võib kliendiandmeid töödelda digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, näiteks teenuste vaadete kohandamine kasutatavale seadmele ja kliendile personaalsete pakkumiste loomine (välja arvatud juhul, kui klient on otseturundusest loobunud). Selline turundus võib põhineda sellel, milliseid teenuseid ja kuidas klient kasutab ning kuidas klient Trak pen OÜ mobiilirakenduses navigeerib.

Tuginedes Trak pen OÜ õigustatud huvile, tagab Trak pen OÜ profiilianalüüsil põhinevate personaalsete pakkumiste tegemise ja turundamisega eraisikutest klientide mugava e-poe keskkonna kasutamise.

Millised on kliendi õigused?

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

 • taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);
 • taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
 • piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Trak pen OÜ hindab kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • saada infot, kas Trak pen OÜ töötleb tema kliendiandmeid ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
 • saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
 • võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
 • esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@trkpen.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@trakpen.ee vahendusel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Trak pen OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil info@trakpen.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kell 09.00-17.00.